ตัวชี้วัดย่อย : คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง (เกณฑ์เสื่อมโทรม) (SOE65)